1. Metoda MTM (Methods-Time Measurement)

 • je v evropském hospodářství nejrozšířenější systém předem stanovených časů pro analýzu lidské práce
 • slouží optimalizaci procesů a představuje nepostradatelný nástroj studia práce a času průmyslového inženýrství a tím moderního vedení podniku
 • nutí k analytickému myšlení
 • s jeho pomocí lze plánovat pracoviště a pracovní průběhy
 • zlepšuje stávající pracoviště a pracovní průběhy
 • dodává standardy času pro plánování personálu a kontrolu nákladů
 • časové hodnoty MTM a standardy MTM jsou mezinárodně platné
 • lze použít v přímé i nepřímé výrobě
 • vede k výrobkům, které se dobře montují
   
Školení MTM
MTM-1 základní hodnoty metody předem stanovených času
MTM-2 analýza manuální práce na úrovni sledu pohybů s posuzováním každé ruky samostatně
MTM-UAS univerzální analyzační systém - pohybové cykly
MTM-SD standardní data - základní a víceúčelové hodnoty
MTM-MEK MTM v kusové a malosériové výrobě - časové moduly
MTM-Praktik vzdělání k plně zodpovědnému, samostatnému používání MTM v podniku
ProKon produkčně (výrobně) vhodná konstrukce, konstrukční opatření pro zlepšení výroby

2. ERGONOMIE

Ergonomie je vědecká disciplína, která se zabývá vztahy mezi člověkem a ostatními prvky systému a využívá poznatků, údajů, zásad a metod k takovému řešení, aby bylo dosaženo optimální pohody člověka při jeho činnosti a požadované výkonnosti.

Definice ergonomie přijatá na 14. kongresu IEA v San Diegu 2001

Očekávané přínosy:

Dosažení efektivní výroby a požadované produktivity práce v podmínkách pracovní pohody a bez nebezpečí zdravotního poškození zaměstnanců (snižování pracovní neschopnosti, úrazovosti, nemocí z povolání atd.).

Poradenství v oblasti Ergonomie se realizuje přímo ve firmě, vychází z posouzení pracoviště z hlediska ergonomie, upozornění na ergonomicky podmíněná rizika a zaměřuje se rovněž na doporučení vhodného ergonomického vzdělávání v dané firmě.

Školení Ergonomie je rozděleno na jednodenní a dvoudenní vzdělávání. Cílem jednodenního semináře je seznámit posluchače se základy ergonomie (např. pracovní podmínky, pracovní prostředí, organizace pracoviště, legislativa......)

Dvoudenní kurz Základy průmyslové ergonomie obsahuje jak část teoretickou (první den), tak praktickou (druhý den), která probíhá ve výrobě s cílem ergonomické optimalizace pracovišť a nacházení potenciálu pro zlepšení pracovních podmínek.

Dvoudenní kurz Průmyslová ergonomie a základní ergonomické výpočty je zaměřen především na získání znalostí k objektivnímu zhodnocení pracoviště, které bude respektovat ergonomické zásady.(konání kurzu je výhradně ve Vzdělávacím centru v Mladé Boleslavi)

Posluchači nejsou nijak profesně omezeni. Těchto kurzů se účastní jak pracovníci výrobních oblastí, technologové, průmysloví inženýři, stejně tak jako personalisté, pracovní lékaři, bezpečnostní technici.

3. VÝROBNÍ SYSTÉM

je souborem specializovaných nástrojů, které napomáhají efektivnímu řízení podniku a jehož základem jsou aktivní a samostatné týmy.
- Týmová práce
- Řešení problémů
- Organizace pracoviště
- Vizuální management
- Standardizovaná práce
- Materiálové systémy
- Standardizovaná inspekce
- Businessplan-deployment
- Total productive maintenance
- Zvyšování přítomnosti

Očekávané přínosy:

- zavedení standardizovaných (jednotných) systémů/procesů
- neustálé zlepšování (optimalizace a racionalizace)
- komplexní začlenění pracovníků do procesů
- pružnější řízení výroby
- minimalizace ztrát
- zajištění konkurenceschopnosti

Školení VÝROBNÍHO SYSTÉMU je rozděleno na dva stupně.

První stupeň je určen především pro managery a jeho cílem je seznámit v průběhu jednoho dne se základy výrobního systému, jeho nástroji, oblastmi uplatnění a přínosy pro firmu. Na základě těchto informací je manager schopen rozhodnout o zavedení metodiky ve firmě a efektivně toto zavedení podporovat.

Druhý stupeň je určen pro pracovníky, kteří budou výrobní systém přímo implementovat. Cílem je v průběhu 3 dnů předat praktické zkušenosti z jednotlivých oblastí.

4. PORADENSTVÍ

Poradenství realizujeme ve oblastech:

- MTM
- ERGONOMIE
- VÝROBNÍHO SYSTÉMU

Podrobnější informace získáte u sekretáře Sdružení (viz Kontakty).


 

 

posunout nahoru posunout dolu
Poptávkové okno
název firmy:
kontaktní osoba:
tel. kontakt:
ulice:
město:
e-mail:
  

 

s